Καταστατικό

Μεταφορά στη δημοτική, επαναρίθμηση, αναδιάταξη, τροποποίηση και κωδικοποίηση των άρθρων του καταστατικού του Σωματείου με την επωνυμία «ΕΝΩΣΙΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΔΡΟΜΩΝΩΝ ΙΠΠΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ»(Ε.Ι.Δ.Ι.Ελλάδος), που αναγνωρίστηκε με την υπ’ αριθμ. 16763/09.07.1966 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, αναγνωρίσθηκε με την υπ΄ αριθμ.16763/1966 απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών και καταχωρήθηκε στην οικεία στήλη του βιβλίου αναγνωρισμένων σωματείων με αύξοντα αριθμό 16297.

 

Άρθρο 1

 

ΙΔΡΥΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ

 

Ιδρύεται σωματείο με την επωνυμία « ΕΝΩΣΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΔΡΟΜΩΝΩΝ ΙΠΠΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ» (Ε.Ι.Δ.Ι.Ελλάδος) και έδρα το Μαρκόπουλο Αττικής.

 

Άρθρο 2

 

ΣΚΟΠΟΣ

 

Σκοποί του Σωματείου είναι:

 

- η ανάπτυξη του Φιλίππου πνεύματος

- η συμβολή προς τη βελτίωση της Ελληνικής ιππικής γενιάς η προαγωγή και υποστήριξη των ηθικών και υλικών συμφερόντων των ιδιοκτητών δρομώνων ίππων

- η ανάπτυξη του πνεύματος συναδέλφωσης και αλληλεγγύης μεταξύ των μελών του Σωματείου.

- η ανάπτυξη και προάσπιση των συμφερόντων των ιδιοκτητών – μελών του με όλους τους θεμιτούς και νόμιμους τρόπους.

- να ανταλλάσσει πληροφορίες με άλλα, ημεδαπά ή αλλοδαπά σωματεία που επιδιώκουν παραπλήσιους σκοπούς,

- να συμμετέχει σε διάφορα κοινοτικά και εθνικά προγράμματα.

- να αθλοθετεί έπαθλα, και εν γένει

- να προβαίνει σε κάθε ενέργεια που θα κατατείνει στην πραγμάτωση των σκοπών του.

 

Άρθρο 3

 

ΣΦΡΑΓΙΔΑ – ΕΜΒΛΗΜΑ

 

Η Ένωση έχει έμβλημα και σφραγίδα κυκλική που φέρει στη περιφέρειά της, κυκλικά, την επωνυμία της Ένωσης και το έτος ιδρύσεώς της, ήτοι «ΈΝΩΣΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΔΡΟΜΩΝΩΝ ΙΠΠΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ» -1996 – και στο μέσο απεικόνιση του Πτερωτού Πηγάσου. Το σωματείο έχει δική του σφραγίδα

 

Άρθρο 4

ΜΕΛΗ – ΟΡΟΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

 

Τα μέλη του συνδέσμου διακρίνονται σε ιδρυτικά, τακτικά, αρωγά και επίτιμα.

Τα ιδρυτικά μέλη είναι εκείνα τα μέλη που αποτελούνται από τους ιδιοκτήτες που είχαν την ιδέα της ιδρύσεως του Σωματείου και υπέγραψαν το πρακτικό ιδρύσεως του.

Τακτικά μέλη είναι τα μέλη που έχουν στην ιδιοκτησία τους τουλάχιστον μισό (1/2) δρόμωνα ίππο. Η συνιδιοκτησία εξυπακούεται ότι εκπροσωπεί τμήμα ίππου όσο και το ποσοστό συνιδιοκτησίας. Τακτικό μέλος της Ε.Ι.Δ.Ι.Ε θεωρείται αυτόματα κάθε ιδιοκτήτης ½ τουλάχιστον δρόμωνα ίππου, που έχει νομίμως καταχωρηθεί από το Γραφείο Καταχωρήσεων της Φιλίππου Ενώσεως Ελλάδος, είτε με την επωνυμία του είτε με την επωνυμία στάβλου αναγνωρισμένης ιδιοκτησίας του.

Η εγγραφή γίνεται με την καταχώρηση της ιδιοκτησίας του δρόμωνα ίππου από την Φίλιππο Ένωση Ελλάδος .

Νομικά πρόσωπα που έχουν στην ιδιοκτησία τους δρόμωνες ίππους μπορούν να είναι τακτικά μέλη της Ε.Ι.Δ.Ι.Ε. Στην περίπτωση αυτή, δικαίωμα εγγραφής θα έχει είτε ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας ή μέλος της, νομίμως εξουσιοδοτημένο από αυτή. Η ιδιότητα του νομίμου εκπροσώπου της Εταιρείας ή του μέλους που έχει νομίμως εξουσιοδοτηθεί από αυτήν για την εγγραφή στην Ε.Ι.Δ.Ι.Ε θα κοινοποιείται στην Ένωση. Εξυπακούεται ότι το πρόσωπο αυτό θα μπορεί να αλλάζει με την κοινοποίηση στην Ένωση επισήμου εγγράφου νεότερης χρονολογίας.

Προπονητές – ιδιοκτήτες δρομώνων ίππων εγγράφονται ως τακτικά μέλη της ενώσεως, λόγω όμως των επαγγελματικών τους απασχολήσεων και της ιδιάζουσας εργασιακής τους σχέσης με τους ιδιοκτήτες δεν θα μπορούν να εκλέγονται και να μετέχουν στο Διοικητικό Συμβούλιο.

Αρωγά και επίτιμα μέλη μπορούν να εγγραφούν πρόσωπα που δεν έχουν ιδιόκτητο ίππο, μετά από απόφαση του Δ.Σ, εφόσον κριθεί ότι τα εν λόγω πρόσωπα διαπνέονται από αγνό και ευγενές Φίλιππο πνεύμα και επιθυμούν να γίνουν αρωγοί στους σκοπούς του Σωματείου ή προσφέρουν ή μπορεί να προσφέρουν εξαιρετικές υπηρεσίες προς την ευόδωση των σκοπών του Σωματείου.

Τα αρωγά μέλη, αν και δεν είναι ιδιοκτήτες δρομώνων ίππων, γίνονται δεκτά μόνο κατόπιν αιτήσεως τους, εγκρινόμενης από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ενώσεως.

Τα επίτιμα μέλη απαλλάσσονται από κάθε οικονομική υποχρέωση έναντι του Σωματείου.

 

Στο Σύνδεσμο τηρείται υποχρεωτικά ειδικό βιβλίο που περιέχει το μητρώο των μελών του, σύμφωνα με τις παραπάνω κατηγορίες ξεχωριστά. Με τον όρο βιβλίο εννοείται και η τήρηση του μητρώου σε ηλεκτρονική μορφή.

 

Άρθρο 5

 

ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ –ΑΠΟΒΟΛΗ –ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ-ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

 

I. Η ιδιότητα τακτικού μέλους παύει να υφίσταται από τη στιγμή που αυτό έπαυσε να έχει στο όνομά του δρόμωνα ίππο, αποκαθίσταται όμως αυτόματα με την απόκτηση νέου δρόμωνα ίππου.

II. Τα μέλη έχουν δικαίωμα να αποχωρήσουν από το σωματείο. Η αποχώρηση πρέπει να γνωστοποιείται τρεις (3) τουλάχιστον μήνες πριν από τη λήξη του λογιστικού έτους και ισχύει από το τέλος του.

III. Αποβολή μέλους επιτρέπεται, εάν υπάρχει σπουδαίος λόγος και το αποφασίσει η Γενική Συνέλευση.

Διαγράφεται από το Μητρώο των μελών της Ενώσεως Ιδιοκτητών Δρομώνων Ίππων, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, όποιο μέλος καταδικαστεί αμετάκλητα σε ποινή φυλάκισης τουλάχιστον δύο (2) ετών για οποιοδήποτε ατιμωτικό αδίκημα.

IV. Διαγράφεται επίσης από το Μητρώο των μελών της Ένωσης όποιος τυχόν εκδηλώσει δημόσια, με έργα ή λόγια, στους χώρους του Ιπποδρόμου ή και αλλού συμπεριφορά ασυμβίβαστη με την αξιοπρέπεια, το ήθος και τις υποχρεώσεις του μέλους της Ένωσης ως ιδιοκτήτης δρόμωνα ίππου και εν γένει εκθέσει το γόητρο της Ένωσης, τα καλώς εννοούμενα συμφέροντά της και τους σκοπούς της.

Για την για οποιαδήποτε λόγο διαγραφή μέλους απαιτείται, αρχικά, πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου, την οποία η Γενική Συνέλευση θα δύναται, κρίνοντας κατά περίσταση, να επικυρώσει με απόφασή της. Το ενδιαφερόμενο μέλος θα μπορεί είτε να παρασταθεί ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης, είτε να απολογηθεί εγγράφως με κατάθεση σχετικού υπομνήματος, είτε με αμφότερους τους παραπάνω τρόπους.

Η διαγραφή ισχύει από την ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης της Γενικής Συνέλευσης, η οποία κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο με συστημένη επιστολή.

 

Τα μέλη υπόκεινται υποχρεωτικά στους κανόνες του Κώδικα Δεοντολογίας της Ένωσης.

 

Άρθρο 6

 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ

 

Τα τακτικά μέλη μετέχουν στις Γενικές Συνελεύσεις έκτακτες ή τακτικές ακόμη και σε εκείνες που αφορούν εκλογές των μελών της Ε.Ι.Δ.Ι.Ε., στις μυστικές ή φανερές ψηφοφορίες και διαθέτουν αριθμό ψήφων ανάλογα με τον αριθμό των ίππων ιδιοκτησίας τους, ως εξής:

 

1 άλογο 1 ψήφος

έως 2 άλογα 2 ψήφοι

έως 4 άλογα 3 ψήφοι

έως 8 άλογα 4 ψήφοι

έως 12 άλογα 5 ψήφοι

έως 18 άλογα 6 ψήφοι

έως 24 άλογα 7 ψήφοι

έως 30 άλογα 8 ψήφοι

από 31 άλογα και πάνω 10 ψήφοι

 

Μερίδιο κάτω του ενός (1) αλόγου δε λαμβάνεται υπ’ όψη, όμως κάθε κλάσμα ίππου του ίδιου ιδιοκτήτη προσμετράται και έχει δικαίωμα ψήφου αρκεί αυτό το άθροισμα να είναι ίσο ή μεγαλύτερο του ενός.

Όταν δύο ή περισσότεροι ιδιοκτήτες έχουν μόνο ένα άλογο δικαίωμα ψήφου έχει εκείνος που έχει το μεγαλύτερο μερίδιο με την προϋπόθεση όμως ότι δεν είναι μικρότερο του μισού. Σε περίπτωση μισών ίππων δικαίωμα ψήφου έχει μόνο ο ένας ιδιοκτήτης.

 

Άρθρο 7

 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ

Τα ιδρυτικά και τακτικά μέλη καταβάλλουν υποχρεωτικά στο Ταμείο του Σωματείου:

 

α) για δικαίωμα εγγραφής τρία ευρώ (3 €) εφ’ άπαξ και

β) υποχρεούνται, επίσης, από την εγγραφή τους ως μέλους να εκχωρούν ποσοστό ένα τοις εκατό (1%) επί του επάθλου για κάθε 1η , 2η , 3η και 4η νίκη κάθε ίππου τους, μέχρι του ποσού των έξη χιλιάδων ευρώ (6.000 €) ετησίως.

 

Τα επίτιμα μέλη όπως αναφέρεται και στο άρθρο 4 του παρόντος, απαλλάσσονται από κάθε οικονομική υποχρέωση έναντι του Σωματείου.

 

Όλα τα ανωτέρω ποσά, παρακρατούμενα από τις οικονομικές υπηρεσίες του Ο.Δ.Ι.Ε., καταβάλλονται στην Ένωση Ιδιοκτητών κατά τη μηνιαία εκκαθάριση των λογαριασμών.

 

Η Γενική Συνέλευση μπορεί να καθορίσει, σε έκτακτες περιστάσεις και σε περίπτωση μεγάλης ανάγκης, έκτακτη εισφορά των μελών για την πραγματοποίηση των επιδιωκόμενων σκοπών της Ένωσης.

 

Οι ανωτέρω καθοριζόμενες συνδρομές, το ανώτατο ετήσιο όριο, όπως και το εκχωρούμενο ποσοστό επί του καθαρού υπολοίπου κάθε 1ης, 2ης , 3ης και 4ης νίκης μπορεί να αυξομειώνεται μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που υπόκειται στην έγκριση της Γενικής Συνέλευσης.

 

Άρθρο 8

 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΚΛΟΓΗΣ

 

Τα ιδρυτικά και τακτικά μέλη, εφόσον συμμορφώνονται με τις διατάξεις του παρόντος Καταστατικού, έχουν το δικαίωμα να παίρνουν μέρος και να ψηφίζουν στις Γενικές Συνελεύσεις και να εκλέγονται ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (με την εξαίρεση των ιδιοκτητών – προπονητών για τους οποίους ισχύει η διάταξη του άρθρου 3 του παρόντος)

 

Τα νέα μέλη δικαιούνται να ψηφίζουν τρεις (3) μήνες και να ψηφίζονται έξι (6) μήνες από την απόκτηση δρόμωνα ίππου.

 

Μέλη που βρίσκονται σε αποκλεισμό ή τιμωρία από αρμόδιες ιπποδρομιακές αρχές κατά το χρόνο της Γενικής Συνέλευσης, δε δικαιούνται ψήφου, ούτε μπορούν να εκλέγονται, εφόσον ο αποκλεισμός ή η τιμωρία υπερβαίνει τη διάρκεια του μηνός και υφίσταται κατά το χρόνο σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης.

 

Τα αρωγά μέλη μετέχουν στις Γενικές Συνελεύσεις, τακτικές και έκτακτες, δεν έχουν όμως το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι.

 

Άρθρο 9

 

ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ – ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

 

Τα μέλη μπορούν να παρίστανται στις Γενικές Συνελεύσεις και να ψηφίζουν αυτοπροσώπως ή με τον πληρεξούσιο τους που θα προσκομίζει το σχετικό έγγραφο, συμβολαιογραφικό ή ιδιωτικό, θεωρημένο από Δημόσια Αρχή.

 

Άρθρο 10

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

 

Τα μέλη της Ένωσης οφείλουν να συμμορφώνονται πλήρως με τις διατάξεις του παρόντος Καταστατικού και τις αποφάσεις του Δ.Σ. και των Γενικών Συνελεύσεων.

 

Άρθρο 11

 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΛΟΥΣ

 

Κάθε μέλος του Σωματείου εφοδιάζεται με Δελτίο Ταυτότητας. Αυτό φέρει αύξοντα αριθμό, επικολλημένη τη φωτογραφία του κατόχου, το ονοματεπώνυμό του, τη διεύθυνσή του και τέλος τη σφραγίδα του Συνδέσμου. Το Δελτίο Ταυτότητας υπογράφεται από τον Πρόεδρο και το Γενικό Γραμματέα του Σωματείου.

 

Άρθρο 12

 

ΠΟΡΟΙ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Πόροι της Ένωσης Ιδιοκτητών Δρομώνων Ίππων Ελλάδος είναι:

 

1)Το δικαίωμα εγγραφής και οι μηνιαίες συνδρομές των ιδρυτικών τακτικών και αρωγών μελών,

2) Το εκάστοτε καθοριζόμενο ποσοστό κατά το άρθρο 6 του παρόντος επί του καθαρού υπολοίπου του επάθλου νικητών 1ης, 2ης , 3ης και 4ης νίκης, όπως και τυχόν έκτακτες εισφορές,

3) Κάθε ποσό που προσφέρεται οικιοθελώς και απεριόριστα από μέλος,

4) Οι δωρεές τρίτων, χορηγίες, κληροδοσίες και κληροδοτήματα,

5) Οι τόκοι των κεφαλαίων,

6) Τα έσοδα από την εκμετάλλευση του κυλικείου,

7) Έσοδα από τυχών εκδηλώσεις, πωλήσεις εντύπων, διαφημίσεις, τυχόν τηλεοπτικά δικαιώματα και δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας,

8) Έσοδα από τυχόν κρατικές, κοινοτικές ή άλλες επιχορηγήσεις και επιδοτήσεις και

9) Γενικά, έσοδα που πραγματοποιούνται ή εισφέρονται με οποιοδήποτε τρόπο και δεν αντίκεινται στο νόμο ή το καταστατικό.

 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΟΡΓΑΝΑ- ΟΡΟΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΠΑΥΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

 

Άρθρο 13

 

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

I. Το Σωματείο διοικείται από επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο, που αποτελείται από ένα (1) Πρόεδρο, ένα (1) Αντιπρόεδρο, ένα (1) Γενικό Γραμματέα, ένα (1) Ταμία και τρεις (3) Συμβούλους και εκλέγεται ανά τριετία, εντός του δεύτερου δεκαπενθημέρου του μηνός Απριλίου, από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση.

Τα μέλη του Δ.Σ. είναι απεριόριστα επανεκλέξιμα κατά τη λήξη της θητείας τους.

Ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος, ο Γενικός Γραμματέας και ο Ταμίας αποτελούν το Προεδρείο του Σωματείου.

 

II. Όλα τα ιδρυτικά και τακτικά μέλη έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι, σύμφωνα και με όσα αναφέρονται στο άρθρο οκτώ (8) του παρόντος καταστατικού. Για τα αρωγά μέλη εφαρμόζεται η διάταξη του άρθρου 8 του παρόντος.

 

III. Η εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου είναι μυστική και γίνεται πλειοψηφικά με ψηφοδέλτια που περιέχουν με αλφαβητική σειρά τα ονόματα όλων των μελών που υπέβαλλαν νόμιμα, κατά τους όρους του καταστατικού, υποψηφιότητα.

Ο ψηφίζων σημειώνει στο ψηφοδέλτιο με σταυρό επτά, κατά ανώτατο όριο, ονόματα υποψηφίων των οποίων επιθυμεί την εκλογή. Ψηφοδέλτιο που περιέχει περισσότερους από επτά σταυρούς θεωρείται άκυρο. Σε περίπτωση κοινού εντύπου, η ακυρότητα δεν επηρεάζει τα υπόλοιπα όργανα που εκλέγει η ΓΣ.

Ο ψηφίζων τοποθετεί το ψηφοδέλτιο σε φάκελο, τον οποίο παραδίδει στην Εφορευτική Επιτροπή, για να τεθεί στην κάλπη. Με τον ίδιο τρόπο διενεργείται και η εκλογή των αναπληρωματικών μελών όπως και της Πειθαρχικής Επιτροπής και της Εξελεγκτικής Επιτροπής. Οι επτά (7) πλειοψηφούντες θα αποτελέσουν το νέο Δ.Σ.. Οι αμέσως επόμενοι σε αριθμό ψήφου θα είναι τα αναπληρωματικά μέλη του Δ.Σ., κατά σειρά προτεραιότητας.

Απαγορεύεται με ποινή ακυρότητας η αναγραφή επί του ψηφοδελτίου οποιασδήποτε λέξης ή σημείου που μπορούν, κατά την κρίση της Εφορευτικής Επιτροπής να παραβιάσουν τη μυστικότητα της ψηφοφορίας.

Κάθε μέλος που δικαιούται να θέσει υποψηφιότητα υποβάλλει έγγραφη αίτηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο επτά (7) ημέρες πριν από την ορισθείσα ημέρα των αρχαιρεσιών. Η προθεσμία αυτή θα μνημονεύεται και στη σχετική περί προκηρύξεως των αρχαιρεσιών πράξη, όπως και στην οικεία πρόσκληση των μελών.

 

IV. Το εκλεγέν από τη Γενική Συνέλευση Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται, με πρόσκληση του πλειοψηφίσαντος συμβούλου, εντός πέντε (5) ημερών από την εκλογή του σε συνεδρίαση, στην οποία συγκροτείται σε σώμα και εκλέγει από τους παρόντες, με μυστική ψηφοφορία και με ψηφοδέλτια τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα και τον Ταμία του Σωματείου. Σε περίπτωση ισοψηφίας η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται. Η ψηφοφορία γίνεται ξεχωριστά για τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα και τον Ταμία, και η εκλογή διενεργείται με την ανωτέρω σειρά.

 

V. Μετά την εκλογή και τη συγκρότησή του σε σώμα, το Διοικητικό Συμβούλιο παραλαμβάνει από το προηγούμενο με πρωτόκολλο τα βιβλία και εν γένει την αλληλογραφία του Σωματείου, όπως και την κινητή περιουσία του.

 

VI. Το Δ.Σ. διαχειρίζεται τα συμφέροντα και την περιουσία του Σωματείου. Ειδικότερα, εκλέγει με μυστική ψηφοφορία και με απόφαση που παίρνει με πλειοψηφία τα τακτικά, αρωγά και επίτιμα μέλη της Ενώσεως. Επίσης, προσλαμβάνει και απολύει, δια του Προέδρου του, το υπαλληλικό και εργατικό προσωπικό της Ενώσεως.

 

VII. Τα μέλη του Δ.Σ. είναι μετακλητά και ευθύνονται προσωπικά και αλληλέγγυα για την εκπλήρωση των πάσης φύσεως υποχρεώσεών τους, που πηγάζουν είτε από τις Γενικές Συνελεύσεις είτε από τους Νόμους, ειδικότερα από τη νομοθεσία που διέπει τον Ιππόδρομο και τις Ιπποδρομίες. Τα μέλη του Δ.Σ. δεν ευθύνονται για αποφάσεις που ελήφθησαν σε συνεδρίαση που δεν παρέστησαν ή που παρέστησαν και διαφώνησαν και η διαφωνία τους βεβαιώνεται στα πρακτικά των συνεδριάσεων του Δ.Σ.

 

VIII. Στην αρχή κάθε συνεδρίασης διαβάζονται τα Πρακτικά της προηγούμενης συνεδρίασης τα οποία επικυρώνονται και υπογράφονται από τα παριστάμενα μέλη.

 

IX. Εάν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου πεθάνει ή παύσει να είναι μέλος της Ένωσης ή ακυρωθεί η εκλογή του ή απουσιάσει αδικαιολόγητα σε περισσότερες από πέντε (5) συνεχόμενες συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του Δ.Σ και αναπληρώνεται από άλλο μέλος από τα αναπληρωματικά μέλη. Το νέο μέλος συμπληρώνει τη θητεία του προκατόχου του.

 

X. Το Δ.Σ. υποχρεώνεται να συνέρχεται τακτικά μία φορά το μήνα και έκτακτα όταν παρουσιασθεί ανάγκη ή το ζητήσουν, εγγράφως και με συγκεκριμένα θέματα, τρία (3) τουλάχιστον από τα μέλη του, οπότε ο Πρόεδρος υποχρεώνεται να καλέσει συνεδρίαση εντός οκτώ (8) ημερών από την υποβολή της αίτησης.

 

XI. Το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται αυτοπροσώπως τέσσερα (4) από τα μέλη του και οι αποφάσεις λαμβάνονται με πλειοψηφία των παριστάμενων μελών. Επιτρέπεται η εξουσιοδότηση μέλους του ΔΣ προς άλλο μέλος του ΔΣ, υπό την προϋπόθεση ότι κάθε μέλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο μέλος και η απαρτία δεν εξασφαλίζεται από εξουσιοδοτούμενα μέλη.

Εάν κατά την πρώτη πρόσκληση δεν επιτευχθεί απαρτία, η πρόσκληση επαναλαμβάνεται εντός πέντε (5) ημερών από τη ματαιωθείσα συνεδρίαση με τα ίδια θέματα. Στη δεύτερη συνεδρίαση το Δ.Σ βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται τρία (3) τουλάχιστον μέλη.

Σε περίπτωση ισοψηφίας σε φανερή ψηφοφορία, υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.

 

XII. Το αξίωμα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης είναι τιμητικό και άμισθο.

 

Άρθρο 14

 

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ εκπροσωπεί το Σωματείο σε κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, κάθε Δημόσια ή Δικαστική Αρχή και για κάθε είδους σχέσεις ή διαφορές. Διευθύνει τις συνεδριάσεις του Δ.Σ, κηρύσσει την έναρξη και την λήξη αυτών, θέτει ζητήματα σε ψηφοφορία, δίνει και αφαιρεί το λόγο και ανακαλεί στην τάξη κάθε παρεκτρεπόμενο, εκτελεί τις αποφάσεις του Δ.Σ, εποπτεύει την αυστηρή εφαρμογή του Καταστατικού, συνυπογράφει με τον Γενικό Γραμματέα την αλληλογραφία και με τον Ταμία τα εντάλματα εισπράξεως και πληρωμών.

 

Σε περίπτωση που ο Πρόεδρος απουσιάζει, κωλύεται ή αποβιώσει αναπληρώνεται από τον Αντιπρόεδρο.

 

Άρθρο 15

 

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ

 

Ο Γενικός Γραμματέας συντάσσει τα Πρακτικά των Συνεδριάσεων του Δ.Σ ή εποπτεύει τη σύνταξη τους από υπάλληλο, εφόσον υπάρχει τέτοιος και τα συνυπογράφει με τον Πρόεδρο, καθιστάμενος συνυπεύθυνος για κάθε αλλοίωση τους, συντάσσει τα εξερχόμενα έγγραφα που συνυπογράφει με τον Πρόεδρο, επιμελείται των προσκλήσεων των συνεδριάσεων του Δ.Σ και των Γενικών Συνελεύσεων. Φυλάσσει το Αρχείο, τα βιβλία και τη σφραγίδα του Σωματείου. Τηρεί Πρωτόκολλο εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων, το Μητρώο Μελών, την αλληλογραφία, το Βιβλίο Πρακτικών και Βιβλίο στο οποίο αναγράφεται λεπτομερώς κάθε περιουσιακό στοιχείο του Σωματείου.

Σε περίπτωση που ο Γενικός Γραμματέας απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνεται από ένα Σύμβουλο που ορίζει το Δ.Σ.

 

Άρθρο 16

 

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΑΜΙΑ

Ο Ταμίας καταρτίζει και εισηγείται στο Δ.Σ τον Προϋπολογισμό, εισπράττει για λογαριασμό του Σωματείου τα χρήματα, εκδίδοντας τις σχετικές διπλότυπες αποδείξεις, που προσυπογράφονται από τον Πρόεδρο και φέρουν την σφραγίδα του Σωματείου, ενεργεί τις πληρωμές, βάσει των ενταλμάτων που έχουν υπογραφεί από τον Πρόεδρο, των εξοφλητικών αποδείξεων που έχουν υπογραφεί από τους δικαιούχους, επισυνάπτοντας απαραιτήτως σε κάθε ένταλμα πληρωμής το σχετικό δικαιολογητικό.

 

Σε περίπτωση επείγουσας ανάγκης και ύστερα από απλή έγγραφη εντολή του Προέδρου, ο Ταμίας μπορεί να κάνει πληρωμές, εφόσον το καταβαλλόμενο ποσό δεν υπερβαίνει το καθοριζόμενο, με απόφαση του Δ.Σ κατά ανώτατο όριο ποσό, πρέπει όμως, βάσει της παραπάνω εντολής η διενεργούμενη δαπάνη να αναγραφεί στα Πρακτικά της αμέσως επόμενης Συνεδριάσεως του Δ.Σ. Ο Ταμίας τηρεί, επίσης, βιβλίο εισπράξεων και πληρωμών και καταχωρεί τις πληρωμές των μελών σε ειδικό βιβλίο μερίμνων, όπως και την είσπραξη όλων εν γένει των συνδρομών και καταβολών των μελών, όπως αυτές καθορίζονται στο οικείο άρθρο του παρόντος Καταστατικού. Ο Ταμίας καταθέτει στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος ή σε άλλη Τράπεζα ή Πιστωτικό Οργανισμό, μετά από απόφαση του Συμβούλιου, στο όνομα του Σωματείου σε έντοκο, ανοικτό λογαριασμό ή λογαριασμό προθεσμίας τα εις χείρας του χρήματα, δικαιούμενος να κρατήσει στα χέρια του το καθοριζόμενο εκάστοτε με απόφαση του Δ.Σ ποσό για τις τρέχουσες ανάγκες του Σωματείου. Για κάθε απώλεια χρημάτων ή ανωμαλία στη διαχείριση είναι υπεύθυνος προσωπικά.

 

Σε περίπτωση που ο Ταμίας απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνεται από ένα Σύμβουλο που ορίζει το Δ.Σ.

 

Άρθρο 17

 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Το Σωματείο (Ε.Ι.Δ.Ι. Ελλάδος) εκπροσωπεί σε όλες του τις σχέσεις, δικαστικές και εξώδικες, με φυσικά ή νομικά πρόσωπα κάθε είδους και μορφής, καθώς και ενώπιον κάθε Δικαστηρίου, Αρχής κλπ ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Σε περίπτωση που ο Πρόεδρος απουσιάζει ή κωλύεται για οποιοδήποτε λόγο αναπληρώνεται από τον Αντιπρόεδρο και εάν και αυτός κωλύεται αναπληρώνεται από τον Γενικό Γραμματέα.

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ

ΣΥΓΚΛΗΣΗ Γ.Σ – ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Γ.Σ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ ΜΕΛΩΝ

 

Άρθρο 18

 

Οι Γενικές Συνελεύσεις εκπροσωπούν το σύνολο των μελών. Οι Γενικές Συνελεύσεις είναι τακτικές και έκτακτες και προεδρεύονται από τον Πρόεδρο του Δ.Σ του Σωματείου.

Τακτική Γενική Συνέλευση γίνεται μία φορά το χρόνο κατά το μήνα Απρίλιο.

 

Κατά την Τακτική Ετήσια Συνέλευση του μηνός Απριλίου το Δ.Σ λογοδοτεί δια του Προέδρου του για τα πεπραγμένα του προηγουμένου έτους, διαβάζεται ο Απολογισμός της ταμειακής διαχείρισης και η έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής επί του ελέγχου της διαχειρίσεως. Η Γενική Συνέλευση αποφαίνεται για την έγκριση ή μη της διαχειρίσεως. Στην ίδια Γενική Συνέλευση εγκρίνεται και ο Προϋπολογισμός των εσόδων και εξόδων του αρχομένου έτους, τον οποίο υποχρεωτικά καταρτίζει το Δ.Σ. Η Γενική Συνέλευση, ως ανώτατο και κυρίαρχο Σώμα του Σωματείου, αποφασίζει για όλες γενικώς τις υποθέσεις του Σωματείου και ασκεί την ανώτατη εποπτεία του Σωματείου.

Έκτακτη Γενική Συνέλευση συγκαλείται, όταν το Δ.Σ το κρίνει αναγκαίο ή όταν το ζητήσει το 1/5 τουλάχιστον των μελών, με έγγραφη αίτηση προς το Δ.Σ στην οποία αναγράφεται και το προς συζήτηση θέμα. Ο Πρόεδρος υποχρεούται στην περίπτωση αυτή να καλέσει τη Γενική Συνέλευση εντός δέκα (10) το πολύ ημερών από την υποβολή της αιτήσεως.

 

Άρθρο 19

 

Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και είναι άκυρες αν δεν παρέστησαν σε αυτές τουλάχιστον το ήμισυ πλέον ενός, του όλου αριθμού των τακτικών μελών. Αν δεν πραγματοποιηθεί απαρτία στην πρώτη ορισθείσα Γενική Συνέλευση συγκαλείται νέα μετά από παρέλευση πέντε (5) το λιγότερο και (15) το πολύ ημερών με την ίδια Ημερήσια Διάταξη. Στη συγκληθείσα με τον παραπάνω τρόπο δεύτερη Γενική Συνέλευση θεωρείται ότι υπάρχει απαρτία οσαδήποτε μέλη και αν παρέστησαν.

 

Άρθρο 20

 

Οι προσκλήσεις για τη Γενική Συνέλευση γίνονται από τον Πρόεδρο, υπογράφονται από το Γενικό Γραμματέα και αποστέλλονται με μέριμνα του Γενικού Γραμματέα ταχυδρομικά σε όλα τα εγγεγραμμένα μέλη δέκα πέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ορισθείσα για τη Γενική Συνέλευση ημέρα. Η πρόσκληση αναγράφει λεπτομερειακά τον τόπο και χρόνο σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης και τα προς συζήτηση θέματα. Η πρόσκληση τοιχοκολλείται στα Γραφεία του Σωματείου, και εκ περισσού μπορεί να δημοσιευθεί σε μία εφημερίδα της έδρας του Σωματείου, κατόπιν απόφασης του Δ.Σ..

 

 

Άρθρο 21

 

ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ

Κάθε τρία (3) χρόνια και στην πρώτη Γενική Συνέλευση του μηνός Απριλίου διενεργούνται αρχαιρεσίες για την ανάδειξη Διοικητικού Συμβουλίου τριμελούς Πειθαρχικής Επιτροπής και τριμελούς Εξελεγκτικής Επιτροπής, όπως και για την ανάδειξη των αναπληρωματικών μελών, των οποίων η θητεία είναι τριετής.

Οι υποψήφιοι για το αξίωμα μέλους του Δ.Σ., της Πειθαρχικής Επιτροπής και της Εξελεγκτικής Επιτροπής υποβάλλουν εγγράφως αιτήσεις προς το Δ.Σ. επτά (7) ημέρες πριν από τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης. Σχετικός πίνακας των Υποψηφίων αναρτάται στην Αίθουσα της Συνεδρίασης πριν από την έναρξη της ψηφοφορίας, η οποία γίνεται ξεχωριστά για το Διοικητικό Συμβούλιο, την Πειθαρχική Επιτροπή και την Εξελεγκτική Επιτροπή.

Οι αρχαιρεσίες διενεργούνται ενώπιον τριμελούς Εφορευτικής Επιτροπής, που εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση πριν από τη διεξαγωγή των αρχαιρεσιών. Η Εφορευτική Επιτροπή συντάσσει Πρακτικό για τη διεξαχθείσα εκλογή, το οποίο καταχωρείται στα Πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης, αφού υπογραφεί από τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής, το Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης και του μέλους του Σωματείου που τηρεί τα Πρακτικά.

 

Άρθρο 22

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

 

Άρθρο 22 α

 

ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΗ ΤΟΥ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

 

Ι. Κάθε Μέλος του Συνδέσμου, ιδρυτικό, τακτικό, επίτιμο ή αρωγό που αντιτίθεται στις επιδιώξεις και τους σκοπούς του, ή παρεμβάλλει εμπόδια στην εκτέλεση των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης, ή επιδεικνύει διαγωγή ανάρμοστη και ασυμβίβαστη σε άλλα μέλη του Συνδέσμου η στις αρμόδιες αρχές και γενικά διαγωγή που δεν ταιριάζει στην αξιοπρέπεια και τα συμφέροντα του Συνδέσμου, του κλάδου και των μελών του τιμωρείται πειθαρχικά.

 

ΙΙ. Οι πειθαρχικές ποινές που επιβάλλονται ανάλογα με την σοβαρότητα της παράβασης είναι με τη σειρά οι ακόλουθες:

 

α) Έγγραφη επίπληξη,

β) Πρόστιμο,

γ) Προσωρινή στέρηση της ιδιότητας του μέλους του Συνδέσμου,

δ) Οριστική διαγραφή.

 

ΙΙΙ. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, το Μέλος που διώκεται πειθαρχικά καλείται από την Πειθαρχική επιτροπή του παρακάτω άρθρου σε απολογία μέσα σε είκοσι μέρες (20) από την έγγραφη ανακοίνωση σε αυτό της πειθαρχικής δίωξης. Η μη προσέλευση του πειθαρχικώς διωκομένου μέλους για απολογία του την ορισμένη συνεδρίαση της Πειθαρχικής Επιτροπής ή η μη υποβολή έγγραφης απολογίας μέχρι την ίδια μέρα, δεν εμποδίζει την Πειθαρχική Επιτροπή να εξετάσει την παράβαση και να επιβάλει την ανάλογη ποινή, απουσία του.

Άρθρο 22 β

 

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ι. Αρμόδια για την επιβολή των παραπάνω πειθαρχικών ποινών είναι τριμελής (3μελής) Επιτροπή που εκλέγεται με ισάριθμους αναπληρωματικούς από τη Γενική Συνέλευση για τρία (3) χρόνια, μαζί με το Διοικητικό Συμβούλιο, και αποτελείται από άτομα που διακρίνονται για το ήθος τους και την αυστηρή τους προσήλωση στις αρχές του Συνδέσμου. Για την εκλογή των μελών της Πειθαρχικής Επιτροπής τίθενται μέχρι δύο (2) σταυροί άλλως το ψηφοδέλτιο θεωρείται άκυρο. Σε περίπτωση κοινού εντύπου ή ψηφοδελτίου, η ακυρότητα δεν επηρεάζει τα υπόλοιπα όργανα που εκλέγει η Γ.Σ.

 

Κατά την πρώτη, μετά την εκλογή της, Συνεδρίαση και οπωσδήποτε εντός 15 ημερών, η Πειθαρχική Επιτροπή εκλέγει τον Πρόεδρό της, ο οποίος και διευθύνει τις εργασίες της, ενημερώνοντας εγγράφως το ΔΣ.

 

ΙΙ. Για την άρση, μείωση ή αύξηση της ποινής που επιβάλλεται, αποφασίζει η πρώτη επόμενη Γενική Συνέλευση με πλειοψηφία των 2/3 των παρόντων μελών.

 

Το αξίωμα του μέλους της Πειθαρχικής Επιτροπής της Ένωσης είναι τιμητικό και άμισθο.

Άρθρο 23

 

ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

Ο έλεγχος και η εποπτεία της διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου ανατίθεται σε τριμελή, αποτελούμενη από μέλη του Σωματείου, Εξελεγκτική Επιτροπή, η οποία εκλέγεται ως ανωτέρω, από τη Γενική Συνέλευση στην τακτική της συνεδρίαση για την εκλογή ΔΣ και λοιπών οργάνων για τριετή θητεία. Μαζί εκλέγονται και ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη, για την περίπτωση κωλύματος μελών της Επιτροπής. Για την εκλογή των μελών της Εξελεγκτικής Επιτροπής τίθενται μέχρι δύο (2) σταυροί, άλλως το ψηφοδέλτιο θεωρείται άκυρο. Σε περίπτωση κοινού εντύπου ψηφοδελτίου, η ακυρότητα δεν επηρεάζει τα υπόλοιπα όργανα που εκλέγει η ΓΣ.

 

Κατά την πρώτη, μετά την εκλογή της, Συνεδρίαση και οπωσδήποτε εντός 15 ημερών, η Εξελεγκτική Επιτροπή εκλέγει τον Πρόεδρό της, ο οποίος και διευθύνει τις εργασίες της, ενημερώνοντας εγγράφως το ΔΣ.

 

Η Εξελεγκτική Επιτροπή εποπτεύει και ελέγχει τις πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ταμείου, επιβλέπει δε αν αυτές συμφωνούν με τις διατάξεις του Νόμου, του Καταστατικού και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης. Δικαιούται να εξετάζει τα έγγραφα και τα βιβλία του Σωματείου και να ζητά οποτεδήποτε την επίδειξη του περιεχομένου του Ταμείου. Συντάσσει έκθεση επί της διαχειρίσεως του Δ.Σ. και την υποβάλει στη Γενική Συνέλευση.

 

Το αξίωμα του μέλους της Εξελεγκτικής Επιτροπής της Ένωσης είναι τιμητικό και άμισθο.

 

 

Άρθρο 24

 

ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

 

Η Ένωση δεν διαλύεται παρά μόνο εάν παραμείνουν σε αυτήν λιγότερα από δέκα (10) μέλη ή εάν συντρέχουν οι οριζόμενοι από τις σχετικές διατάξεις λόγοι. Σε κάθε περίπτωση για τη διάλυση του Σωματείου απαιτείται η παρουσία στη Γενική Συνέλευση του ημίσεως τουλάχιστον των τακτικών μελών και σχετική απόφαση με πλειοψηφία των ¾ των παρόντων.

Εάν η Ένωση διαλυθεί, η περιουσία της περιέρχεται στο τηρούμενο από τη ΦΕΕ λογαριασμό επάθλων, το δε αρχείο της περιέρχεται στη ΦΕΕ.

 

Άρθρο 25

 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

 

Για την περίπτωση τροποποίησης του Καταστατικού απαιτείται σύγκληση Γενικής Συνέλευσης που βρίσκεται σε απαρτία αν παρευρίσκεται τουλάχιστον το ήμισυ των μελών και σχετική απόφαση με πλειοψηφία των 2/3 των παρόντων.

 

Άρθρο 26

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

 

Προς εκπλήρωση των σκοπών της Ενώσεως μπορεί , κατόπιν απόφασης του Δ.Σ., να προσληφθούν υπάλληλοι που να έχουν ειδικές γνώσεις και πείρα στα ιπποδρομιακά θέματα. Το ύψος της ημεραργίας τους ή της αντιμισθίας τους θα καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

 

Άρθρο 27

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

 

 

Ι. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συστήνει Επιτροπές και Ομάδες Εργασίας από μέλη του Συνδέσμου, οι οποίες λειτουργούν συμβουλευτικά για την υποβοήθηση του έργου του. Μπορεί επίσης να συντάσσει Κανονισμούς ή Κώδικες για τις σχέσεις των μελών του που θα περιέχουν γενικούς κανόνες συμπεριφοράς και δεοντολογίας μεταξύ των μελών του ή των αρχών, όπως επίσης Κανονισμούς που θα αφορούν την εσωτερική λειτουργία Οργάνων και Επιτροπών.

 

II. Η έγκριση ή τροποποίηση των Κανονισμών θα γίνεται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων κατά τη Γενική Συνέλευση των μελών.

 

 

Άρθρο 28

 

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

 

I. Το ΔΣ υποχρεούται, το αργότερο μέχρι τη ΓΣ που θα εκλέξει το επόμενο ΔΣ και τα λοιπά όργανα του Συνδέσμου, να υποβάλει προς έγκριση Κώδικα Δεοντολογίας, ο οποίος θα ισχύει από την ψήφιση του. Μέχρι την ψήφιση του, η Πειθαρχική διαδικασία θα απονέμεται με βάση το παραπάνω άρθρο 5.IV. το οποίο θα καταργηθεί κατά την ψήφιση του Κώδικα Δεοντολογίας, αντικαθιστούμενο από αυτόν.

II. Από την ψήφιση του Κώδικα Δεοντολογίας και μέχρι την εκλογή της πρώτης Πειθαρχικής Επιτροπής, χρέη Πειθαρχικής Επιτροπής θα εκτελεί τριμελής Επιτροπή που θα οριστεί από το ΔΣ.

 

 

Άρθρο 29

 

Κάθε ζήτημα που δεν προβλέπεται από το παρόν Καταστατικό θα ρυθμίζεται από τις Γενικές Συνελεύσεις ή και από τις γενικές διατάξεις του Α.Κ. ή από ειδικούς νόμους, εφόσον αυτοί είναι αναγκαστικού δικαίου.

 

Αυτό το Κωδικοποιημένο Καταστατικό, που αποτελείται από είκοσι εννέα (29) άρθρα, όπως προέκυψε από την επ’ αναρίθμηση, αναδιάταξη και τις τροποποιήσεις του αρχικού καταστατικού που εγκρίθηκαν σήμερα στις 30.06.2007, ημέρα Σάββατο, κατά τη σημερινή Συνέλευση των Μελών, θα ισχύσει από την έγκριση των σχετικών τροποποιήσεων από το Πρωτοδικείο Αθηνών και την καταχώρησή τους στο Ειδικό Βιβλίο του ανωτέρω Πρωτοδικείου.

 

Μαρκόπουλο, 30.06.2007

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

Θανάσης Σπανορρήγας Ευστάθιος Σουρίλος

Τελευταία Νέα